top of page

Sportovní hala Praha Bráník

Dokumenty ke stažení
Popis projektu

Zadáním bylo ekonomické řešení velké víceúčelové komerční sportovní haly pro badminton, tenis, florbal atd.

Byly navržena dvoulodní hala s podélným spojovacím prvkem. Každá loď má půlkruhový průřez o průměru 21 m. Celkové rozměry stavby:  šířka 45mm , délka  85m. V každé lodi je umístěno 10 badmintonových kurtů. Střední spojovací část slouží jako komunikační prostor pro přístup k jednotlivým kurtům.

Stavba se nachází v údolní nivě řeky Vltavy cca 150m od vodního toku. Z této skutečnosti vyplývají složité základové poměry. Podloží bylo z navážek a jemnozrnných náplav jílovitého složení. Až pod těmito vrstvami v hloubce cca 5m byly únosné vrstvy, tvořené písčitými  a valounovými štěrky s vysokou ulehlostí.

Založení samotného objektu haly je na železobetonových pilotách Æ420mm ražených systémem Franki,  uložených do štěrkopískového podloží.

Konstrukce podlahy je z drátkobetonu tl 10cm s podkladnímu vrstvami zlepšenými vápnem - vápenná stabilizace tl. 40cm.

Nosná konstrukce haly je řešena pomocí kloubově uložených obloukových rámů z členěných ocelových prutů U140 propojených pásovinou.

Na horní pas vazníků jsou upevněny dřev. vaznice 80/160, které nesou střešní krytinu. Podhled z hoblovaných prken zateplený min vlnou tl.160mm.

Zavětrování rámů je zajištěno pomocí ocelové příhradoviny v rovině horního pasu a příčných příhrad cca ve třetinách oblouků.

Štíty haly jsou řešeny pomocí ocel. členěných prutů, opřených o zesílený horní pas štítového obloukového vazníku a založených na patkách. Na sloupy jsou upevněny dřev.  paždíky ke kterým bude připevněn plášť Cembonit

Odvodnění haly bylo provedeno podtlakovou dešťovou kanalizací systém SIAQUA DSS vodorovné potrubí vedeno nad podhledem spojovací chodby.

Galerie

bottom of page