top of page

Kostel nanebevzetí panny Marie a sv. Václava

_MG_7522.JPG
Dokumenty ke stažení
Popis projektu

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech n.V byl postaven v letech 1894-1895 v pseudogotickém slohu.

Zadání investora je projektová dokumentace řešící statické zajištění a opravu trhlin v obvodových stěnách.

Statické trhliny v obvodových stěnách, které místy přecházejí i do kleneb se vyskytují především na jižní a severní fasádě v polovině stavby směrem ke kostelní věži. Trhliny vedou přibližně v osách okenních otvorů, tedy v místech nejmenší tuhosti stěn. Trhliny se vyskytují na vnějších fasádách, takřka výhradně ve spárách režného zdiva a ve spárách kamenických prvků říms, ostění, portálů a kamenného soklu. Vzhledem k charakteru trhlin (svislé trhliny v místech nejmenší tuhosti stěn), je možno vyloučit vliv nerovnoměrného sedání základů, jež by se projevilo šikmými trhlinami, které zde chybí.

Jedná se tedy o trhliny dilatační, vzniklé vlivem opakovaného dynamického a tepelného zatížení.

Příčinami poruch jsou

  • Otřesy způsobené dopravou – přímo podle kostela vede frekventovaná komunikace.

  • Přestavba sousedního objektu OD Máj spojené s demolicí části objektu, která probíhala před 3 lety, při níž byla používána těžká technika, čímž četnost i intenzita otřesů vzrostla.

  • Určitý vliv mají i účinky technické seismicity vyvolané kostelními zvony

  • Kostel byl v poslední době dvakrát zcela zatopen při povodních v letech 2002 a 2013. Vlivem toho došlo k dlouhodobému zamokření a následnému promrzání základů a zdiva do výšky až  2,5m.

  • Vyústění dešťových vod volně na okolní terén.

Návrh sanace je veden snahou, provést opravy šetrně a to v nezbytně nutném rozsahu, tak aby nebyly viditelné a nesnižovala se památková hodnota objektu. 

Trhliny budou sanovány sestehováním. Stehování bude provedeno pomocí nerezové helikální výztuže (mez kluzu = 740 MPa) o profilech 6mm a 8mm vložené do drážek a vrtů. Vzhledem druhu zdiva je navržena kotevní délku 500mm. Výztuž uložená v ložných spárách (na vnějším líci stěny) bude ukončena šikmým závrtem o profilu 16 mm dlouhým cca.150mm. Poloha výztuže je dána polohou trhlin – výztuž se umístí na osu trhliny s přesahem na obě strany o velikosti kotevní délky.

Výztuž bude ve drážkách zalita pevnostní, tixotropní, nesmrštitelnou maltou o pevnosti v tahu 5 MPa (při plném vytvrzení). Spáry s výztuží budou povrchově zaspárovány maltou v odstínu a struktuře co nejbližší maltě stávající.

bottom of page