top of page

Konverze průmyslového mlýna na byty

Dokumenty ke stažení
Popis projektu

Jednalo se o objekt bývalého vlácového mlýna, který nebyl po léta vy užíván. Částečně podsklepený dům se čtyřmi nadzemními podlažími. Stavba byla nesena pouze obvodovým zdivem o tloušťkách 150cm - 1PP , 90cm-1NP, 2NP,  60 cm-3NP, 45cm- 4NP a vnitřním dřevěným skelet – na sloupech o průřezu 25/25cm jsou uloženy průvlaky 25/36 cm, na nich pak stropní trámy 21/27cm cca po 1m, bez vnitřního ztužení. Způsob založení nelze spolehlivě určit. Podle dochovaných zbytků původní dokumentace a obvyklých technologií v době vzniku stavby, se zřejmě jedná o založení na mohutných základových pasech z kamenného zdiva místy podporovanými pilotami z dubového dřeva.  Přestože stáří objektu je více než 100 let a při povodni v r. 2002 byly suterén a přízemí zcela zatopeny, budova nevykazovala žádné viditelné příznaky statických poruch.

Architektonická část

Zadáním bylo využití objektu k vestavbě bytů. Investor i projektant kladli důraz na to, aby byl co možná nejvíce zachován původní ráz staré průmyslové architektury. Bylo důležité zachovat hodnotné  konstrukční i estetické prvky. A to především nosný dřevěný skelet a segmetová okna s typickým rastrem tabulek. Tyto prvky pak zvýraznit a začlenit jako součást nově navržených interiérů. V exteriéru bylo podstatné dodržet rytmus fasády.

Do každého podlaží byly situovány  4 tzv. loftové  byty .

Zastavěná plocha: 263 m2

Podlahová plocha bytů: 889 m2

Počet bytů : 15

Obestavěný prostor :  4077 m3

Stavební část

Dřevěný skelet vykazoval pouze na několika místech slabé poškození dřevokaznými škůdci a bylo do něj zasahováno pouze minimálně. Všechny prvky dřevěného skeletu byly ošetřeny následovně : mechanické očištění - opískování, nátěr přípravkem proti biotickému poškození, viditelné části poté upraveny voskem. Zdivo bylo v pořádku.

Do budovy bylo nutno z požárních a dispozičních důvodů vestavět cihelné střední a schodišťové stěny. Vzhledem k vyloučení rizika nerovnoměrného sedání nových stěn, byla nová střední nosná stěna vynesena stěnovým nosníkem, který tvoří monolitická ŽB stěna o tl. 200 mm probíhající přes celou výšku 1NP. Tento nosník je uložen příčně na stávajících zdech suterénu. V posledním podlaží byly obvodové stěny a nová střední nosná zeď ukončeny  ŽB věncem.

Mezibytové příčky: Byly zčásti provedeny jako těžké- střední nosná zděná stěna. Zčásti jako lehké- sádrokartonová bezpečnostní příčka Rigips tl. 205 mm, Rw=64dB, požární odolnost EL 90.(číslo systému 341,02,B2.  kód SK 24B2).

Stropy: Na stávající dřevěný trámový strop byly položeny OSB desky a parotěsná folie, na tu pak vybetonována vrstva z vyztuženého Liaporbetonu (tl 80 mm, krytí výztuže 15 mm). Po vytvrdnutí byla realizována betonová deska podlahového topení tl.70mm osazená na kročejovou izolaci Steprock.

Okna byla navržena tak, aby byla vzhledově podobná původním ocelovým industriálním oknům a zároveň splňovala současné, hlavně tepelně technické, požadavky: rám z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, zasklení- izolačním dvojsklem.

Fasáda byla zateplena systémem kontaktního zateplení vnějšího - deskami z EPS o tl. 140 mm. Vzhled fasády byl proveden podle dobové asi 90let staré pohlednice.

Galerie

bottom of page